Sudrabgārņa ligzda un Sudrabgārņa taka

Updated: Jul 17, 2018Biedrība "Ūdensmalu attīstībai"

"Sudrabgārņa ligzda"

18-04-AL09-A019.2202-000001


Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" www.freewaterfront.org ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" līdzfinansēto projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000001 ir iegādājusies un uzstādījusi 4 m garu pārejas laipu un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas, viss kopā ar platību 44 m2, kas brīvi peld uz desmit 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Pontoni ir noturīgi pret sasalšanu un UV stariem. No šīs summas 4369.02 EUR finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 485.45 EUR finansēja biedrība “Ūdensmalu attīstībai”. 


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Šobrīd, mūsu otrā darbības gada vasarā, uzsākam labiekārtot gludūdens airēšanas bāzes

“Sudrabgārnis” bāzes vietu “Murdiņos”. Esam saņēmuši Lauku atbalsta dienesta LEADER

finansējumu laipu projektam “Sudrabgārņa ligzda” sadarbībā ar vietējās rīcības grupu

“Daugavkrasti”. Par četrtūkstoš astoņi simti piecdesmit četriem eiro esam iegādājušies un

uzstādījuši 4 m garu pārejas laipu un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas

laipas, viss kopā ar platību 44 m2, kas brīvi peld uz desmit 400 l lieliem plastmasas

pontoniem. Pontoni ir noturīgi pret sasalšanu un UV stariem. No šīs summas 4369.02 EUR

finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 485.45 EUR finansēja biedrība “Ūdensmalu attīstībai”.


Vienlaikus uz laipām var atrasties līdz desmit pieaugušiem cilvēkiem.

Lietojot laipu ievērojiet drošības noteikumus!


Atgādinām, ka blakus Sudrabgārņa laipai Murdiņos ir Ķekavas oficiālā peldvieta ar atkritumu

kasti. Esam attīrījuši taciņu uz to. Lūdzu, lietojiet atkritumu kasti un nepiemētājiet teritoriju

ar izsmēķiem.


Turpinot labiekārtošanas darbus, esam saņēmuši pašvaldības finansējumu nelielam, bet

svarīgam projektam “Sudrabgārņa taka”, kurā saviem spēkiem iekārtosim nokāpšanas vietu

pie laipas un novāksim celmus teritorijā.

Tā soli pa solim ar Ķekavas novada, vietējās LEADER rīcības grupas un lauku atbalsta

dienesta palīdzību Murdiņos top jaunā gludūdens airēšanas bāze. Paldies par jūsu atbalstu

un līdzdarbošanos kārtības uzturēšanā Sudrabgārņa Ligzdā.