LIFE Line Daugava – atbilde ekstrēmajām klimata pārmaiņām

Reaģējot uz ekstrēmajām klimata pārmaiņām Latvijā, biedrība “Ūdensmalu attīstībai” uzsāka

diskusiju ekspertu vidū un plašākā sabiedrībā, kas ir rezultējusies ar unikāla sadarbības

projekta pieteikumu LIFE prioritārajā jomā “LIFE pārvaldība un informācija”: Daugavas

baseina vienotais pretplūdu pasākumu plāns un agrīnās brīdināšanas sistēma “LIFE Line

Daugava”. Projekta iesniedzējs ir Lauku konsultāciju centrs, partnerība ir Latvijas Vides

Ģeoloģijas un Metereoloģijas centrs, Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi un

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”. Idejas autori biedrība

“Ūdensmalu attīstībai” iekļausies projekta komandā kā eksperti.


Projekta vispārējais mērķis ir veicināt plūdu skartās teritorijas sabiedrības un ieinteresēto

pušu spēju reaģēt un būt gataviem plūdu un citu ekstrēmo klimata pārmaiņu radītajiem

draudiem, paplašinot zināšanu bāzi par plūdu pārvaldības sistēmu, attīstot plūdu

prognozēšanas sistēmu, kā arī radot ātrās reaģēšanas protokolu kā ārkārtas rīku Daugavas

upes baseinam.


Šobrīd kā Latvijā, tā arī visā pasaulē, sabiedrība saskaras ar dramatiskām vides problēmām –

no ekstremāla sausuma, līdz pat lietavu radītiem plūdiem pavisam neilga laika perioda

ietvaros. Arī Latvijā pēdējo gadu laikā ir rudens un pavasara periodos ir novēroti

neprognozēti plūdi, ko radījuši nokrišņi vai ātra sniega segas kušana. Lietus ūdeņu radītie plūdi un to prognozēšana ir joma, kurā Latvija ir tikai ceļa sākumā. Lai gan projekta ietvaros

lielākais uzsvars tiek likts tieši uz lietus un palu ūdens radītajiem plūdiem, potenciāli

partnerība skars arī citas dabas katastrofas kā sausums vai pastiprināts vēja ātrums, kas tiks

analizēts līdz šim nepilnīgi pētītajā Daugavas upju baseina teritorijā.


Projektā tiek izvirzīti sekojoši apakšmērķi:

1. Vispusīgu risinājumu atrašanai, projekta ietvaros izveidot ekspertu komandu ar

zināšanām par krīzes reaģēšanas sistēmu Latvijā, civilo aizsardzību, reģionālo

pārvaldību un sadarbības procesiem starp vietējām pašvaldībām, meliorācijas

ekspertus, hidrotehniskos inženierus un civilo būvju inženierus, kas būs spējīgi

novērtēt esošo situāciju un pieņemt izaicinājumu radīt efektīvu instrumentu

kopumu, ko var piemērot vietējā mērogā – kā pašvaldības, tā arī iedzīvotāju līmenī.


2. Izstrādāt intuitīvi izmantojamu, elastīgu un publiski pieejamu ātrās brīdināšanas

sistēmu, kas būtu ‘būvēta’ uz esošās kadastra sistēmas kartes www.melioracija.lv

bāzes, kā arī izstrādāt ātrās reaģēšanas protokolu Daugavas upju baseinam.


3. Paplašināt meteoroloģisko datu ieguves vietas, iegādājoties sešas individuālas

meteoroloģiskās stacijas un izvietojot tās lauksaimniecības teritorijās, kurās pēc

LVĢMC ziņām, nav pieejami nekādi dati, kā arī apzināt visas individuālās

meteoroloģiskās stacijas Daugavas (un potenciāli arī citos upju baseinos) upju

baseinā un piedāvāt to īpašniekiem pievienoties Latvijas Vides ģeoloģijas un

meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC) esošajam tīklam.


4. Veicināt izpratni par nepieciešamību pielāgot Ātrās reaģēšanas protokolu katrai

pašvaldībai individuāli. Lai uzskatāmi to demonstrētu, projekta ietvaros tiks izvēlēta

viena Daugavas upju baseina pašvaldība, kuras specifiskajām prasībām tiks pielāgots

ātrās reaģēšanas protokols un tiks veiktas demonstrējuma aktivitātes, lai testētu, kā

strādā šis adaptētais ātrās reaģēšanas protokols.


5. Paplašināt zināšanu bāzi caur pieredzes apmaiņas aktivitātēm un zināšanu pārnesi no

četriem atbilstīgiem zināšanu pārneses centriem/projektiem ES – daudzšķautņaina

pieeja projekta par plūdu novēršanu Odras upju baseinā Polijā; datu vākšana un to

atspoguļošana Horizon 2020 projektā www.floodprobe.eu; vietējās sabiedrības

iesaiste plūdu novēršanā INTERREG North Sea region projektā FRAMES

http://northsearegion.eu/frames/ (īpašu uzsvaru liekto uz plānošanas dokumentu

izstrādi/sakārtošanu šajā jomā).